Stadgar

Stadgar för DANSKOMPANIETS VÄNNER
(Fd STORANS BALETTKLUB o GÖTEBORGSOPERANS BALETTKLUBB)

§ 1
Danskompaniets vänner är en ideell, opolitisk sammanslutning av dansintresserad publik vid Göteborgs Operan.
Föreningens syfte är att i samarbete med Göteborgs Operans dansledning verka för ökat intresse, fördjupad insikt i, och större respekt för danskonsten

§ 2
Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som ansluter sig till de i § 1 angivna ändamålen och som erlägger fastställda avgifter.
Medlem som häftar i skuld för mer än ett års avgifter anses ha lämnat klubben.
Hedersmedlem kan utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 3
Föreningen utövar sin verksamhet dels i form av allmänna klubbmöten, som skall avhållas minst fyra gånger per spelår, dels i form av styrelsens arbete.

§ 4
Klubbens styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.
Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 9 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsen väljes av årsmötet såsom föreskrives i § 7.

§ 5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två andra styrelseledamöter så begär.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
Styrelsen äger rätt att av föreningens medel bestrida löpande utgifter samt kostnader för möten och sammanträden.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig samt vid förfall för dessa av sekreteraren i föreningen med en styrelseledamot.

§ 6
Ordförande leder styrelsens sammanträden och fördelar arbetsuppgifterna mellan ledamöterna.
Styrelsen är beslutsmässig om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. För beslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Suppleanterna deltager i styrelsens överläggningar, men röstar endast som ersättare för icke närvarande ordinarie ledamot.
För att handlägga speciella ärenden äger styrelsen rätt att tillsätta särskilda utskott. Sådana utskott skall bereda ärenden åt styrelsen, men har icke någon beslutsrätt.

§ 7
Föreningen avhåller sitt ordinarie årsmöte senast under oktober månad. Till årsmötet kallas medlemmarna skriftligen minst två veckor i förväg.
Ordinarie årsmöte skall – förutom övriga ärenden – behandla följande punkter:
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Val av ordförande och sekreterare jämte rösträknare och justeringsmän för årsmötet
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse enligt följande:
Ordförande, kassör och sekreterare väljes för 2 år,
Övriga ledamöter på 1 år
Varje år utses tre ledamöter till en valberedning för tiden intill nästa årsmöte.
Fastställande av årsavgiftens storlek intill nästa årsmöte.
Årsmötet är icke skyldigt att behandla frågor som inte blivit anmälda till styrelsen senast tio dagar före årsmötet.
Styrelseledamot äger inte rätt att rösta i fråga som rör styrelsens ansvarfrihet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 8
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen när den så finner nödvändigt eller när minst 20 medlemmar gör gemensam framställning därom.
Kallelse till sådant extra möte skall ske skriftligen minst 14 dagar i förväg ock senast en månad efter det framställan därom kommit styrelsen tillhanda.
Kallelsen skall innehålla uppgift om vad som föranleder det externa föreningsmötet.
Vid sådant extra föreningsmöte behandlas endast den eller de frågor som angivits i kallelsen.
Beslut fattas med enkel majoritet såsom vid ordinarie möte. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 9
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 juli till 30 juni påföljande år.
Beslut i ekonomiska frågor får inte fattas av allmänt möte utan att styrelsen yttrat sig i ärendet. Detta gäller dock ej årsavgiftens storlek.

§ 10
Föreningens kontanta tillgångar skall vara insatta på postgiro eller annat helst räntebärande bankkonto.
Eventuella värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt i t.ex. bankfack.

§ 11
Alla medlemmar som under året fyllt minst 18 år och som inte häftar i skuld för någon årsavgift äger rätt att deltaga i föreningens överläggningar och utöva rösträtt.
Röstning genom ombud äger ej giltighet.

§ 12
Föreningen kan inte upplösas så länge minst 50 medlemmar förklarar sig villiga att upprätthålla dess verksamhet.
Om föreningen upplöses skall, så framt inte för vissa medel stadgats annorlunda, behållningen överlämnas till GöteborgsOperan Danskompani för att användas till stipendier.

§ 13
Förslag till ändring av föreningenens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Förslag till stadgeändring skall sändas ut till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet.
För beslut om stadgeändring krävs två tredjedels majoritet vid årsmötet och det därpå närmast följande föreningsmötet.

Oktober 1979
April 2014