Stadgar

Stadgar för Ulf Gadds Stipendiestiftelse

§ 1.            Ulf Gadds Stipendiestiftelse bildades av Stora Teaterns Balettklubb
                      för att hedra Ulf Gadd för hans insatser till förmån för danskonsten
                      i Göteborg. Som grundplåt tillsköt Stora Teaterns ledning ett belopp
                      om 5000 kronor.

§ 2.            Stipendiestiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja unga dansare
                      vid GöteborgsOperan, för att ge dem möjligheter till vidareutbildning
                      inom danskonsten.

§ 3.            Stipendiestiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av föreningen
                      Danskompaniets Vänner vid GöteborgsOperan.

§ 4.            Stiftelsens räkenskapsår skall sammanfalla med räkenskapsåret
                      för Danskompaniets Vänner.

§ 5.             Stiftelsen skall årligen revideras av Danskompaniets Vänners
                      revisorer. Fråga om ansvarsfrihet prövas av Danskompaniets Vänner
                      vid dess årsmöte.

§ 6.             Stiftelsens styrelse beslutar om stipendiernas antal och storlek.
                      Stipendierna skall långsiktigt motsvara minst 80 och högst 90 %
                      av fondens nettoavkastning. Återstående del av avkastningen skall
                      läggas till kapitalet.

§ 7.             Dansarna vid GöteborgsOperans Danskompani skall anmodas söka
                      stipendium genom meddelande som anslås inom operans lokaler.
                      I meddelandet skall anges den dag då ansökan om stipendium senast
                      skall ha kommit stiftelsens styrelse till handa samt vad stiftelsens
                      styrelse i övrigt behöver veta för att bedöma ansökningarna.

§ 8.             Beslut om stipendium fattas av stiftelsens styrelse efter samråd med
                      personer från GöteborgsOperan med särskild insikt i danskonsten.

§ 9.             Beslutar Danskompaniets Vänner att träda i likvidation, skall dess
                      styrelse samtidigt bestämma vem som därefter i enlighet med dessa
                      stadgar skall förvalta stiftelsen och besluta om stipendium.